การอบรมการใช้สื่อห้อง SMART CLASSROOM

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการอบรมการใช้สื่อห้อง smart room ให้กับคณะครูเพื่อเรียนรู้การใช้อุปกรณ์สื่อ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้อง smart classroom อาคารเรียน 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566