การประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อีกทั้งยังได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูอาคารสถานที่ที่จะดำเนินการจัดงาน ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ร่วมกับนายสุนิติ พรายศรี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ สำนักพระราชวัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566