ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 3

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566