กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิป้องกัน HPV นักเรียนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง “save children by million hpv vaccines” ซึ่งกิจกรรนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส HPV (human papilloma virus) นอกจานั้นยังให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยนายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566