การประชุมผู้ปกครองม.1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นอกจากนั้นนายนคร สรรพานิช นานกสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา เข้าร่วมการประชุมและพูดคุยเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ณ หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566