แสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนายฐานวุฑฒ์ ทองศิลป์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ การเขียนภาพไทยแนวประเพณี ระดับ ม.ปลาย ได้รับถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การประกวดแข่งขันศิลปกรรมเยาวชน (The 1st Valaya Youth Art Competitions 2023) หัวข้อ “ความหวังแห่งอนาคต ”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ครูผู้ฝึกสอน : นายคณณัฏฐ์ นิธิณัฐนนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ