ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นอกจากนั้นนายนคร สรรพานิช นานกสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา เข้าร่วมการประชุมและพูดคุยเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566