มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ รางวัลเกียรติยศระดับประเทศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงาน “การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม” เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ได้แก่ 1. นางสาวอรทัย สายปิง ม.6/15 2. นางสาววิภาดา สาคะสุภฤกษ์ ม.6/15 ครูที่ปรึกษา 1. ครูธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ 2. ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง 3. ครูณัฐณี อินทวงษ์ 2. นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนานวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ระดับชาติ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้แก่ 1. นายศุภเศรษฐ์ ไชยลังกา ม.6/13 2. นายวริทธิ์พล คำบุญเรือง ม.4/13 3. นางสาวบุญฐิตา พรรณกุล ม.4/15 ครูที่ปรึกษา 1. ครูเอกพงษ์ แก่นจันทร์ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566