แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา

นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ เปิดกิจกรรมการแนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566