มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก การแข่งขัน ดังต่อไปนี้

โครงการการประกวดทักษะด้านภาษาพม่าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1.เด็กหญิงจิณณพัต ปัญโญ ม.3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกสดคัดลายมือภาษาพม่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2.นายฐานวุฑฒ์ ทองศิลป์ ม.4/5 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “พม่าในจินตนาการของข้าพเจ้า” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.นายอานันท์ชัย ละเอียด ม.4/5 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดแข่งขันทำสื่ออินโฟกราฟฟิคเพื่อการเรียนรู้ภาษาพม่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.นางสาวญาภิษา ศรีงาม ม.5/2 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ การประกวดทักษะด้านภาษาพม่าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครูผู้สอน : คุณครูทรงศักดิ์ แก้ววิลัย

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารารุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสโมสรออนไลน์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้แก่
1.นางสาวพิชญ์สินี พุทธเมฆ
2.นางสาวณัฐชนันท์ วงค์หาญ
3.นางสาวอโรชา ปานคำ
ครูผู้สอน : คุณครูอุษณีย์ ศรีออน และคุณครูสุภาวินี อัมวาทย์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teenage เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ เชียงใหม่ ได้แก่
1.เด็กชายภรันยู สารทองขันธ์ ม.2/7
2.เด็กหญิงจิตตินี จิตจำนงค์ ม.3/1
3.เด็กชายชินภัทร ต๊ะเฟย ม.3/7
4.เด็กชายวชิรวิทย์ ทาทาน ม.3/10
5.นางสาวศศินิภา บุญทา ม.3/6
6.นางสาวปภาวรินทร์ ศูนย์กลาง ม.3/13
7.นางสาวหวันยิหวา ก๋าแก้ว ม.4/5
8.นางสาวณิชาภา แก้วพเนา ม.4/3
9.นางสาวณิชาภัจฐ์ ปัญญาจริวัฒน์ ม.4/4
10.นางสาวกรรวี เครือทรัพย์ ม.4/4
11.นายธนกร คำรังษี ม.4/4
12.นางสาวพิชชาพร ถูกจิต ม.4/8
13.นางสาวอัจฉราพร สมุทรจักร ม.4/10
14.นายจินซู ลี ม.5/9
15.นายเจษฎ์พิพัฒ มั่งมีสิทธิโชิต ม.5/7

เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ตัวแทนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ระดับจังหวัดพะเยา ได้แก่
1.นางสาวศศินิภา บุญทา ม.3/6
2.นางสาวอัจฉราพร สมุทรจักร ม.4/10
3.นายพิสรัล คำไชยวัง ม.4/7
4.นางสาวกรรวี เครือทรัพย์ ม.4/4
5.นายจินซู ลี ม.5/9
6.นางสาวหวันยิหวา ก๋าแก้ว ม.4/5
7.นายณัฐนันท์ สุขเจริญ ม.6/3
8.นางสาวณพัชรนันท์ พันธนียะ ม.4/5
9.นายกฤษณรัตน์ ณ อุบล ม.3/6
10.นางสาวจันธิดา มาวิเลิศ ม.5/3
11.นายพัสกร ชุมพูเมืองชื่น ม.5/3
12.นางสาววรรณดาภา ฉลาด ม.5/3
13.นายเจษฎ์พิพัฒ มั่งมีสิทธิโชิต ม.5/7
14.นางสาวพลอยภาณิน ลอยเลื่อน ม.6/3
15.นายธนภัทร อิ่นคำ ม.4/7
16.นายภัทรดนย์ ทองบุราณ ม.4/8
17.นายทีฆายุภัทร ยศสรัลภากร ม.4/10
18.นายธนโชติ พินิจ ม.4/1
19.นายธิติพัทธ์ ภักดี ม.4/4
20.นางสาวธารารัตน์ เป็งรักษา ม.4/5
21.นายญาณาธิป ปรีชาญาณ ม.4/7
22.นายธาดาพงศ์ ต่วนทอง ม.4/11

เกียรติบัตร เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 ตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ได้แก่
1.นางสาวอัจฉราพร สมุทรจักร ม.4/10
2.นางสาวณพัชรนันท์ พันธนียะ ม.4/5
3.นายกฤษณรัตน์ ณ อุบล ม.3/6
4.นายเจษฎ์พิพัฒ มั่งมีสิทธิโชิต ม.5/7