ประชุมการเตรียมรับเสด็จ

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ โครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566