เตรียมความพร้อมรับเสด็จ

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยมี นายทักขพล แต้มทอง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2566