รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาส เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566