การส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวก่อนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและได้ทราบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนในการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566