มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ นางสาวซินญาภัส ตุมแก้ว ประธานชุมนุมธนาคารโรงเรียน ได้รับเกียรติโล่และเกียรติบัตรพิจารณาและคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ตัวแทนเด็กและเยาวชนสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยฮาร์บินนอลมอล มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากฮั่นปั่น (กระทรวงศึกษาธิการจีน) ได้แก่ 1.นายชีระวิทย์ เถื่อนบุญ 2.นางสาวซินญาภัส ตุมแก้ว กิจกรรมการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ได้แก่ 1.นายเมธาสิทธิ์ อินขัน 2.นางสาวปุณยวีร์ คำหล่อ ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูพรรณเพ็ญ ชัยทอง 2คุณครูสุทัศน์ บุญเลิศ ผ่านการคัดเลือกการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาทโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์ เรื่องเครื่องแจ้งเตือนการหยดของน้ำเกลือและการไหลย้อนกลับของเลือดแบบกึ่งอัตโนมัติ ได้แก่ 1.นางสาวกุลนิษฐ์ เครื่องทิพย์ 2.นางสาวมาฆะวดี แก้วชื่น 3.นายกันตพัฒน์ สิงตะนะ ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูจามจุรี พรหมเผ่า 2คุณครูประภาส รวมปะระ กิจกรรมประชุมวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1.นายกษิดิศ คล่องแคล่ว 2.นางสาวปักไหม นนทรีย์ 3.นางสาวเปมิกา สัณห์พานนท์ ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูนิภาพร นิลประภา 2.คุณครูวันวิสาข์ พรรณกุล รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาชีววิทยา ได้แก่ 1.นางสาวตุลาพร จันทรานุวงค์ 2.นางสาวรชนีกร มณีวรรณ ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูสุทัศน์ บุญเลิศ 2.คุณครูพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์ รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 1.นางสาววิภาดา สาคะศุภกฤกษ์ 2.นางสาวอรทัย สายปิง ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ 2.คุณครูณัฐณี อินทวงษ์ 3.คุณครูสุพัฒน์ ยังมั่ง รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี ได้แก่ 1.นางสาวพิมพ์ลภัส หอมหวาน 2.นางสาวมณฑาธาร ธิเป็ง ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูเจนจิรา จันทร์หล้า 2.คุณครูปริยากร วงศ์ชัย รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ 1.นายสิรวิชญ์ อริยวัฒนาวงศ์ 2.นายอติราช รักชาติ 3.นางสาวชณารัศมิ์ จำรัส ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูจามจุรี พรหมเผ่า 2คุณครูประภาส รวมปะระ รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 1.นายนิติเดช เผ่ากันทะ 2.นายพิศลย์ รุจิโรจน์สกุล 3.นายศิวกร สิทธิมงคล ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูอาทิตย์ สุจชารี 2คุณครูประภาส รวมปะระ รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1.นายสหรัฐ กันธะวงค์ 2.นางสาวพุทธิมา ปัญญาใส 3.นางสาวชนกนันท์ สิทธินนท์ ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูนิภาพร นิลประภา 2.คุณครูวันวิสาข์ พรรณกุล รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1.นางสาวรุจิราพร ชัยวรณ์ 2.นางสาวญาดา ตันติ 3.นางสาวปิยะภา วงษ์พานิช ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูปรัชญา สัมมาทรัพย์ 2.คุณครูภัสราภรณ์ ชัยเดช รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา ได้แก่ 1.นายภูชนะ กันทเรศ 2.นางสาวปวีณา ยอดเมือง ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูสุทัศน์ บุญเลิศ 2.คุณครูพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์ รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา ได้แก่ 1.นางสาวณัฐธิดา ใจพรม 2.นางสาวลวิตรา พันธุ์พานิช ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูสุทัศน์ บุญเลิศ 2.คุณครูพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์ รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ 1.นายณัฐดนัย สุวรรณศิลป์ 2.นางสาวสวรส คาโต้ ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูจามจุรี พรหมเผ่า 2คุณครูประภาส รวมปะระ รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาเคมี ได้แก่ 1.นายธนวินท์ ชูหา 2.นางสาวมณทกานต์ โพธิสุข ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูเจนจิรา จันทร์หล้า 2.คุณครูปริยากร วงศ์ชัย การแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ 1.นางสาวณิฐชาภรณ์ วาระโว 2.นางสาวสุฐิตา เบ้าชาลี 3.นางสาวรดา จิตวิศรุตกุล 4.นางสาวบุญฐิตา พรรณกุล ครูที่ปรึกษา คือ 1.คุณครูฉัตฑริกา มะลิเถาว์ 2.คุณครูขวัญดาว วงษ์พันธ์ 3.คุณครูประภาส รวมปะระ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567