กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายสานฝันสู่เส้นทางอุดมศึกษา” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตะหนักถึงความสำคัญของการวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้นคณะผู้บริหารยังได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567