DEBATE STUDENT PRESIDENT

นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม “DEBATE STUDENT PRESIDENT” ของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 24 มกราคม 2567