โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริจ

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานเปิดโครงการ STRoNg – จิตพอเพียงต้านทุจริต “กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรมเยาวชน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งจัดกิจกรรมโดยสำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567