การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม และคณะรองผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมชมและร่วมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการสอบ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567