กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ห้องวิทยาศาสตร์

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ห้องวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ อาคารเรียน 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567