แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

คณะผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ – รางวัลชนะเลิศในการขับเคลื่อนพันธกิจ เศรษฐกิจ ระดับประเทศ ได้แก่ 1. นางสาวสุพิชญา นามแก้ว 2. นางสาวพิมพ์ชนก กันทา 3. นางสาวณัฎฐธิดา วิริยะพันธ์ 4. นางสาวดรุณรัตน์ นันตา 5. นางสาวฉัตรกมล ณะมี 6. นางสาวกุลปรียาภรณ์ สีทานอก – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านสังคม 1. นายภาคย์โภคิน แสนธิการ 2. นางสาวสิริกร กันธิวงค์ 3. นางสาวณิชาภัทร ใจนันตา 4. นายกิตตินนท์ ฉลอม 5. นายจินซู ลี 6. นายยศสรัล อาตมาตร 7. นายภูธเรศ คำมี 8. นางสาวชิโนรจ ฟูแสง 9. นางสาวเหมมิการ์ ตั๋นเกี๋ยง 10. นางสาวโชษิตา ละลอกแก้ว 11. นางสาวศิริพร วงค์จุมปู 12. นางสาวพิชามญชุ์ ปัญโญ 13. นายณัฐพงษ์ พรหมวงค์ 14. นางสาวธราพร หล่อวนาวรรณ 15. นางสาววชิรญาณ์ คมจักร 16. นางสาวขวัญข้าว จะเฮิง ครูที่ปรึกษา : ครูรุจิรา กาจินา วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567