การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567