มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง

นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน และนายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รายการเอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม เอแม็ท คำคม ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ในวันที่ 27 -28 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก 1.เด็กชายภูวเดช เชื้อทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.เด็กชายสิรภพ เพชรกาญจนกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.เด็กหญิงพิชญธิดา ขันทะชา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูอรุณรุ่ง สุขสำราญ 1.นางสาวศิริกาจน์เกล้า ประสมสุข ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.นายพงศภัค กันยานะ ได้รับรางวัลอันดับที่ 35 (จาก 110 คน) การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูวชิราภรณ์ มหามิตร 1.นางสาวอัณชลี มูลมัง ได้รับรางวัลอันดับที่ 55 คำคม (จาก 100 คน) เกมต่ออักษรภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.นางสาวฐิตาพร เขิมขันธ์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 74 คำคม (จาก 100 คน) เกมต่ออักษรภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูญาณกร ศรีชาติ 1.เด็กชายศิริ ศิริชัยมงคล ได้รับรางวัลอันดับที่ 89 เอแม็ท (จาก 306 คน) เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.เด็กหญิงทยิดา กิยา ได้รับรางวัลอันดับที่ 89 เอแม็ท (จาก 306 คน) เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูญาณกร ศรีชาติ 3.นางสาวพิมพ์ชนก กันทา ได้รับรางวัลอันดับที่ 154 เอแม็ท (จาก 237 คน) เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.นางสาวกัลยกร วงศ์ไชย ได้รับรางวัลอันดับที่ 161 เอแม็ท (จาก 237 คน) เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูศิริชร นันทชาติ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลชมเชย 1.เด็กชายณัฐดนัย วงศ์ไชย 2.เด็กชายพัสกร คนงาน 3.เด็กชายภูษิต จิตวิศรุตกุล 4.เด็กชายเตชินท์ กรีชาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง 1.เด็กหญิงนภัสรพี แก้วมูลคำ รางวัลชมเชย 1.เด็กชายภูษิต จิตวิศรุตกุล 2.เด็กชายวรภัทร ณ ลำปาง 3.เด็กหญิงนภัทร์ เผ่ากันทะ 4.เด็กหญิงปาณิสรา แก้วคำมูล รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้แก่ 1.นายกันตพัฒน์ สิงตะนะ 2.นายชิษณุพัฒน์ อมรปิยะพงศ์ 3.นายวรินทร ศรีธิ 4.นายกิตติพงษ์ เข็มเพชร 5.นางสาวณิฐชาภรณ์ วาระโว 6.นางสาวสุฐิตา เบ้าชาลี ครูผู้ฝึกสอน 1.คุณครูจามจุรี พรหมเผ่า 2.คุณครูนิตยา ทาเป๊ก 3.นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น 4.นายประภาส รวมปะระ 5.นางฉัตฑริกา มะลิเถาว์ และคณะครูฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สพฐ. ณ บ้านสิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้แก่ 1.นายเมธาสิทธิ์ อินขัน 2.นางสาวปุณยวีร์ คำหล่อ ครูผู้ฝึกสอน 1.นางสาวพรรณเพ็ญ ชัยทอง 2.นายสุทัศน์ บุญเลิศ 3.Miss Mia Thrift รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวันนักประดิษฐ์ I new gen 2024 ได้แก่ 1เด็กชายกุญช์ชาญ ตั๋นเต็ม 2นายปัณณวัฒน์ มูลเจริญ 3นายณัชณพ เพียรการ รางวัลเหรียญเงิน รายการ i – new gen award 2024 ได้แก่ 1.นางสาวณิฐชาภรณ์ วาระโว 2.นางสาวชุดาภรณ์ นิธิวัฒนา 3.นางสาวภัคชญาพัฒน์ พัฒน์นิธิกุล ครูผู้ฝึกสอน คือ คุณครูราตรี ธีรพันธุ์พงศ์ รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2024 ได้แก่ 1.นายกันตพัฒน์ สิงตะนะ 2.นางสาวกุลนิษฐ์ เครื่องทิพย์ 3.นางสาวมาฆะวดี แก้วชื่น ครูผู้ฝึกสอน 1.คุณครูจามจุรี พรหมเผ่า 2.คุณครูประภาส รวมปะระ นักเรียน Gifted Math ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 จบหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ 1.นายอติราช รักชาติ 2.นายกษิดิศ คล่องแคล่ว 3.นายธนวินท์ ชูหา 4.นางสาวพิมพ์ลภัส หอมหวาน 5.นางสาววิภาดา สาคะศุภฤกษ์ 6.นางสาวชณารัศมิ์ จำรัส 7.นางสาวสวรส คาโต้ 8.นางสาวตุลาพร จันทรานุวงค์ 9.นางสาวรุจิราพร ชัยวรณ์ 10.นางสาวชนกนันท์ สิทธินนท์ 11.นางสาวมณฑาธาร ธิเป็ง 12.นางสาวญาดา ตันติ 13.นางสาวปิยะภา วงษ์พานิช 14.นางสาวเปมิกา สัณห์พานนท์ 15.นางสาวลวิตรา พันธุ์พาณิชย์ 16.นางสาวอรทัย สายปิง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567