ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567