ต้อนรับคุณครูโคบายาชิ นาโอะ

คณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ร่วมกันต้อนรับคุณครูโคบายาชิ นาโอะ หรือครูมะนาว เป็นอาสาสมัครจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) ซึ่งได้มาสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นระยะเวลา 2 ปี วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567