Phayao Special Education Open House & Symposium 2023

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “Phayao Special Education Open House & Symposium 2023” ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาโดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้รับรางวัล ดังนี้ 1.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการเรียนรวม 2.คุณครูพิชญา เทพไหว ได้รับเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมด้านการผลิตสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม 3.คุณครูจีรพา กันทา ได้รับเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมด้านการวิจัยการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567