ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานส่งเสริมกิจการนักเรียนของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567