ประชุมการเตรียมรับคณะรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ติดตามดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และนายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะติดตาม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567