การสอบเข้าศึกษาต่อม.4 ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567