การมอบตัวนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม