การประชุมรับฟังนโยบายการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและคำชี้แจงข้อกำหนดและรายละเอียด (Terms of Reference : TOR) การให้จำหน่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อสุขภาพในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567