การรับอุปกรณ์การเรียนของม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการรับเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนที่ถูกต้องตามระเบียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567  วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567