การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปีการศึกษา 2567

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้เข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงอาหาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567