ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รูปภาพเพิ่มเติ่ม : https://drive.google.com/drive/folders/10-G_pP6Y07YvtYpNm7WdRruTiaQyeAe0?usp=drive_link **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันจันทร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567