ต้อนรับบุคลากรใหม่

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันต้อนรับคุณครูใหม่ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูรุ่งณภา นักกล้า คุณครูมยุรี เวียงคำ และคุณครูสงกรานต์ แก้วสา ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**