การตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567