การเข้าแถวหน้าเสาธงวันแรก ปีการศึกษา 2567

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม ได้ให้โอวาทกับนักเรียนในการเข้าหน้าเสาธงเป็นครั้งแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 นอกจากนั้นยังได้มีการแนะนำคณะครูใหม่ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อีกด้วย **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)** วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567