ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโครงการ Peer counselor เพื่อนผู้ให้คำปรึกษาต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานเปิดโครงการ Peer counselor เพื่อนผู้ให้คำปรึกษา โดยมีคณะรองผู้อำนวยการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเพื่อน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**