โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการอบรมครูและบุคลากรใหม่ โดยมีคุณครูสมบัติ จันทร์ผ่องศรี อดีตครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อให้คณะครูและบุคลากรใหม่เข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**