กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดกิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้เห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมการรณรงค์การงดสูบบุหรี่จากนักเรียนชมรมทักษะชีวิตดอกหญ้าแล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ ของนักเรียนอีกด้วย ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**