นักเรียนเข้าร่วมถ่ายทอดการดำเนินงานของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้ออกรายการ แม่ญิงบ้านเฮา ณ “พระเยาทีวี” สถานีโทรทัศน์ จ.พะเยา ขอขอบพระคุณ พะเยาทีวี , อ.อุบล กุลศรี ผู้ดำเนินรายการ ได้ให้โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้ถ่ายทอดการดำเนินงานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการถ่ายทำรายการ ดังนี้

1.นาย ชนกันต์ ขันคำ ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา2566
2.นาย เมธาสิทธิ์ อินขัน ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา2565
3.น.ส.กุลปรีญาภรณ์ สีทานอก
4.น.ส.สุพิชญา นามแก้ว
5.น.ส.ดรุณรัตน์ นันตา
6.น.ส.สิริกร กันธิวงค์
7.นายภาคย์โภคิน แสนธิการ
8. นางสาวขวัญข้าว จะเฮิง
ที่ปรึกษา
ครูรุจิรา กาจินา
ครูญาณกร ศรีชาติ