การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ โครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ อากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2567

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี CP-Meiji Robotics Grand Championship 2024 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทโครงงานหุ่นยนต์ไฟฟรีจากฟ้า Solar Energy รวมระดับชั้น ได้แก่

1. นางสาว สุชัญญา แรกข้าว ม.5/9
2. นางสาวบุญฐิตา พรรณกุล ม.5/15
3. นายปวริศ มหาวงค์ ม.5/13

นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ได้แก่
1. นส.ณิฐชาภรณ์ วาระโว ม.6/15
2. นาย ยศสรัล อาตมาตร ม.6/9
3. นายชิษณุพัฒน์ อมรปิยะพง ม.6/15
4. นางสาวสุฐิตา เบ้าชาลี ม.6/15

ครูที่ปรึกษา
1. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์
2. นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
3. นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง