วันสถาปนาโรงเรียนภูซางวิทยาคม

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนภูซางวิทยาคม โดยมีนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**