การประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานการประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินของโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**