ขอแสดงความยินดีกับนายฐานวุฑฒ์ ทองศิลป์ ชั้นม.5/5

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอแสดงความยินดีกับนายฐานวุฑฒ์ ทองศิลป์ ชั้นม.5/5 ที่ได้รับรางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม ระดับอายุ 14-17 ปี การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม