รับสมัครนักเรียน 2566

*ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ !

*คู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ !

 *ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจําปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ !

*ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ !

*ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ !

*คู่มือการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ !

*ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2566 

1) ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

2) ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Education Hub 

* ดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน

*ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2566 

1) ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

2) ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ (EGP)

3) ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการ Education Hub