กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

 :: [Download] แบบใบลา 
 :: [Download] แบบใบลา (ครูต่างชาติ) 
 :: [Download] แบบขออนุญาตไปราชการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

::[Download]  รายละเอียดแนบท้ายโครงการ 
:: [Download] แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 
:: [Download] คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 
:: [Download] แบบฟอร์มสรุปโครงการปีงบประมาณ ประจำปี2565 
:: [Download] แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
:: [Download] แบบฟอร์มสรุปผลปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2564 
:: [Download] ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ 2564