การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 @ ปีการศึกษา 2566

# คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2566
# ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2566
# การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 2566
# คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
# รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566
# รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566

 @ ปีการศึกษา 2565 

# คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2565
# ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2565
# การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 2565
# คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565
# รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
# รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565

 @ ปีการศึกษา 2564 

# คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2564
# ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2564
#การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
# คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564
#รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 

@ ปีการศึกษา 2563 

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2563
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ 2563
การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 2563
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2563

@ ปีการศึกษา 2562 

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 
การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกาษา 2562 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562

@  ปีการศึกษา 2561

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2561