ตารางการใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

>> แบบฟอร์มใบขออนุญาตขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [ดาวน์โหลด]
>> แบบฟอร์มคำขออนุญาตขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม (สำหรับกลุ่มงานภายในโรงเรียน) [ดาวน์โหลด]

********************************

 [ดาวน์โหลด] ตารางการใช้อาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2568 

[ดาวน์โหลด] ตารางการใช้อาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2567

 [ดาวน์โหลด] ตารางการใช้อาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2566

 [ดาวน์โหลด] ตารางการใช้อาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2565

 [ดาวน์โหลด] ตารางการใช้อาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564

 [ดาวน์โหลด] ตารางการใช้อาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2563

[ดาวน์โหลด] ตารางการใช้อาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2562 

[ดาวน์โหลด] ตารางการใช้อาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2561