ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสาร ตามโครงการทัศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2566 (ยื่นเสนอราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  พิจารณผลเสนอราคา วันที่ 15 ธันวาคม 2566) เอกสารประกอบดังนี้

1.ประกาศประกวดราคาฯ

2.เอกสารประกวดราคาฯ

3.คุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

4.ราคากลาง

5.แบบ บก.06